УСЛУГИ

ПРОЕКТИ

 • Поддршка за Финансирање на Проект
 • Обезбедување на Добавувачи за Проект


ТЕНДЕРИ

 • Подготовка за учество на тендери
 • Дневно проспектирање на тендери
 • Изработка на понуда за тендер
 • Обезбедување на Подизведувачи


ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

 • Дизајн на ИТ Решенија
 • Имплементација на ИТ Проекти

Консултантски УСЛУГИ

Проекти

Поддршка за Финансирање на Проект

 • Помош при избор на програма за финансирање на проект.
 • Изработка и достава на апликација за ко-финансирање на проект и поддршка за презентација на проектна апликација.
 • Управување со Договор за ко-финансирање на проект.


Обезбедување на Добавувачи за Проект

 • Помош за спроведување на процес зa избор на добавувачи според PMI стандарди.Тендери

Подготовка за учество на тендери

 • Отворање на сметка на ЕСЈН.
 • Инсталација на електронски потпис.
 • Поставување на документи за способност.


Дневно проспектирање на тендери

 • Следење на тендери од интерес.
 • Анализа на потенцијал на тендери.


Изработка на понуда за тендер

 • Изработка на „Плати-по-аукција„ понуда.
 • Изработка на „Плати-по-победа„ понуда.


Обезбедување на Подизведувачи

 • Помош за спроведување на процес зa избор на подизведувачи според PMI стандарди.


Информатичка технологија

Дизајн на ИТ Решенија

 • Идентификација на потреби.
 • Поставување на цели.
 • Балансирање на барања.
 • Адаптација на пристап.


Имплементација на ИТ Проекти

 • Избор и организација на соодветни процеси.
 • Процесирање и контрола.
 • Мониторинг и анализа на резултати.
 • Балансирање на нови потреби.


Референци

Во продолжение се дел од нашите најдобри клиенти.

Контакти

 • +389 (0)72 204 776
 • info@pro-tend.com.mk
 • БУКУРЕШКА 5/Локал 2
  СКОПЈЕ, Северна Македонија