ПРО ТЕНД - За Нас
ПРО ТЕНД - Услуги
ПРО ТЕНД - Можности
ПРО ТЕНД - Прашања
PRO TEND - About Us


про  ТЕНД

т е н д е р и

н а б а в к и

Сигурноста, кога знаеш се!

п о д и з в е д у в а ч и

к о н с у л т а н т и

Tenderi Makedonija

Тендери Македонија

Konsultacii ponudi za tenderi Makedonija

Podizveduvaci Makedonija

Konsultacii za nabavki Makedonija
Подизведувачи Македонија

ПРИЈАВИ СЕ

БЕСПЛАТНО:

*Пронајди Подизведувач

*Биди достапен Подизведувач

РЕГИСТРАЦИЈА

ЗА НАС - Цели и проблеми кои ги решаваме

ПРО ТЕНД е тим од сертифицирани консултанти за управување со тендери, набавки и проектни апликации, кој функционира од 2008 година.


Ги следиме и ги анализираме сите типови на тендери и проекти, и континуирано ја зголемуваме нашата база од компании од сите индустрии кои активно учествуваат на тендери во Македонија, наречена СУБ, која ја користиме кога Понудувачите имаат потреба од Подизведувач за да креираат комплетна понуда за тендер, или кога Купувачите имаат потреба од обезбедување на поголем избор од Понуди.


Наши цели се:


- Сопствениците побрзо да дојдат до финансиска поддршка за својот проект,

- Продавачите успешно да креираат или да бидат дел од комплетни и конкурентни понуди за тендери,

- Купувачите успешно да спроведуваат исплатливи постапки за набавка.За нашите клиенти претставуваме „Ресурси-по-потреба„ за решавање следните бизнис проблеми:


- Премногу Време потребно за анализа на сите тендери по основ на производ и способност за учество на тендер, и Комплексен процес на подготовка, достава и управување со понуда на тендер.

- Огромна веројатност за загуби поради ненавремено плаќање од страна на Државен орган.

- Комплексен процес на Проектна апликација и Управување со договор за финансиска поддршка од странски финансиски програми. 

- Недостаток на пазарот од  професионални човечки ресурси за успешно спроведување набавки за проекти од големи размери         


Нашата вредност е докажана со Препораки за успешно исполнети договори кои ги имаме од нашите клиенти.

КОНТАКТ


ПРО ТЕНД ДООЕЛ Скопје

тел. 02 6134 024 / 072 204 776

contact@pro-tend.com.mk

www.pro-tend.com.mk

Copyright © ПРО ТЕНД ДООЕЛ. Сите права задржани.

ф о н д о в и

п р о е к т и